Et stille ran Høyre vil ta opp kampen mot det kraftigste angrepet på eiendomsretten i nyere tid

Førsteside  »  Politikk  »  Et stille ran
2. jun. 2013 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail

Høyres stortingsvalgprogram for de neste fire årene er rykende ferskt. Det er fullt av nye ideer og bedre løsninger for samfunnsutviklingen.

Den som leser til side 43 kan se at det står: «Høyre vil avvikle inngrepsfrie naturområder (INON) som verktøy i arealpolitikken». Et lite punkt, langt ute i programmet. Neppe viktig, høres lite spennende ut. La meg heller lese videre for å se om jeg finner noe som har betydning for meg – er det kanskje noen som tenker.

Men denne enkle setningen betyr at Høyre vil ta opp kampen mot det kraftigste angrepet på eiendomsretten i nyere tid.

Inngrepsfrie naturområder, forkortet INON, berører svært mange grunneiere og kommuner. Det omfatter 68% av landarealet, sekstiåtte prosent! Det innebærer begrensninger for hva grunneiere og kommuner kan gjøre, det gis ikke erstatning for disse begrensningene. Og INON er ikke lovfestet.

Her er mitt innlegg om INON på Høyres landsmøte 2013.

INON i Buskerud. 1 km randsone inkludert. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning.

INON i Buskerud. 1 km randsone inkludert. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning.

Hva er INON?

Inngrepsfrie områder er definert som områder beliggende en kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep. Det er Direktoratet for naturforvaltning som definerer hva som er tyngre tekniske inngrep. Dette omfatter blant annet offentlig vei, skogsveger, kraftlinjer, demninger, regulerte vann og vassdrag.

Dette vil si at 45% av landarealet er INON. I Buskerud er 24% av fylkets areal definert som INON.

Men INON omfatter enda større områder. Definisjonen betyr nemlig at også randsonen på en kilometer rundt alle INON-områdene underlegges restriksjoner. Ta for eksempel en skogeier som ønsker å bygge en skogsveg. Veien legges utenfor selve INON-området men mindre enn en kilometer fra INON-området. Da vil likevel prosjektet rammes, fordi veiprosjektet vil forrykke grensen og redusere INON-området. Det nye prosjektet vil være definerende for hvor man regner en kilometer fra.

Når randsonen inkluderes, så er 68% av landets areal berørt.

Politikken under de rød-grønne

Høyre har tatt opp de prinsipielle og praktiske sidene ved INON mange ganger. Og vi er blitt avvist av de rød-grønne like mange ganger.

Høyre har reist spørsmålet om det formelle og juridiske grunnlaget for INON, og de begrensninger dette påfører grunneiere. -Alt det formelle er i orden, svarer miljøvernministeren. -Hvor står det noe om INON i lovverket, spør Høyre. Omsider fikk vi svaret, INON er hjemlet i hele 16 ulike lover, sier Miljøverndepartementet. Her er listen: Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv., lov om vassdragsreguleringar, veglova, skogloven, mineralloven, lov om statsallmenninger, lov om motorisert ferdsel i utmark, jordskifteloven, forurensningsloven, lov om akvakultur, plan- og bygningsloven, energiloven, jordloven, vassdragsloven, konsesjonsloven og naturmangfoldsloven.

Høyre går naturligvis (nok en gang) gjennom lovene. Men ikke noe sted i  disse 16 lovene står inngrepsfrie naturomåder omtalt.

Landets lovgivende forsamling har med andre ord ikke hatt en lovsak til debatt og votering, hvor vi kan debattere om vi vil gå inn for å legge restriksjoner på 68% av landets areal.

Høyre gir seg derfor ikke på formalitetene, og etterlyser det formelle grunnlaget for INON. Svarene begynner å bli unnvikende. Men etterhvert henvises det til at INON jo er forvaltningspraksis, må vite.

Forstår miljøvernministeren egentlig hva INON innebærer, spør vi. -Ja selvfølgelig, svarer daværende statsråd Solheim. – Er statsråden virkelig komfortabel med at 68% av landarealet er underlagt restriksjoner, uten lovhjemmel og erstatning, spør Høyre. -Jeg bestrider det høye tallet, svarer statsråden.

Ny runde. Høyre ber statsråden selv dokumentere hvor stor del av landets areal som er berørt av INON. Statsråden må krype til korset. I svaret må han, innpakket i mange ord, innrømme at det er 68%.

Høyre fremmer forslag i Stortinget om å avvikle INON som forvaltningsbegrep. I debatten holder Ap, SV og SP pliktmessig noen få halvhjertede innlegg. Så stemmer de forslaget ned.

Dårlige nyheter for eiendomsretten

Forvaltningspraksisen er formulert slik: «Inngrepsfrie naturområder (INON) er en etablert indikator for arealutviklingen i Norge. INON har også blitt et verktøy for å kunne følge opp politiske målsettinger om forvaltning av arealer».

Fra å være en passiv indikator for arealutviklingen i Norge, har INON altså nå blitt et aktivt verktøy for å oppnå politiske mål. Et kraftig verktøy – som berører svært mange, over store områder – tilsynelatende uten at regjeringen bryr seg om mangelen på lovgrunnlag og formell hjemmel. Det er dårlige nyheter for landets grunneiere.

Utrustet med INON er det nesten ingen grenser for hvor mange lokale initiativ som kan stanses av de de 22 statlige instansene med innsigelsesmyndighet.

Derfor er setningen på side 43 i Høyres program så viktig, fordi den slår fast at Høyre vil avvikle inngrepsfrie naturområder (INON) som verktøy i arealpolitikken. DET er gode nyheter for eiendomsretten!

Tag: , , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk