En rettsstat for fremtiden

Førsteside  »  Politikk  »  En rettsstat for fremtiden
2. mar. 2016 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail

Siden juryordningen ble innført for 120 år siden har den vært gjenstand for diskusjon, blant annet i forbindelse med NOU 2011:13 som kom fra Juryutvalget. Juryordningen representerer et viktig prinsipp i norsk strafferettspleie om at tiltalte skal dømmes av sine likemenn. Samtidig har det lenge vist seg at juryordningen har sine svakheter. Derfor vedtok et stort flertall i Stortinget i fjor å avvikle ordningen, og erstatte denne med en meddomsrett.

Høyre har lenge ønsket en avvikling av juryordningen, og vi er glade for at vi nå kan si at dette vil bli en realitet. Et av de viktigste argumentene for avvikling er at dagens jury ikke gir en begrunnelse for hvorfor den svarer «ja» eller «nei» på spørsmålet om tiltalte er skyldig. Uten begrunnelse er det ikke mulig å vite hva juryen har bygget sin avgjørelse på, eller hvordan den har vurdert sakens beviser. Av hensyn til både tiltalte, fornærmede og eventuelle pårørende i en straffesak, er det på høy tid at vi nå får begrunnede avgjørelser i alvorlige straffesaker. I et åpent demokrati skal ikke de mest inngripende avgjørelser treffes bak lukkede dører. Avviklingen av juryordningen er derfor et viktig tiltak for å styrke rettsikkerheten i Norge.

Juryen behandler i dag de saker der tiltalte risikerer fengsel i mer enn 6 år. I andre straffesaker behandles sakene på vanlig måte der det ikke er et fysisk skille mellom lekdommere og fagdommere, i tillegg til at avgjørelsene begrunnes av retten. Det er verdt å merke seg dette misforholdet hvor de mindre alvorlige sakene blir behandlet på en mer betryggende måte enn de alvorlige sakene. I en rettsstat som Norge der kravene til rettsikkerhet er og skal være svært høye, er dette svært påfallende.

Dagens straffeprosesslov åpner også for at fagdommerne i lagmannsretten kan sette til side juryens avgjørelser. Dette medfører ny behandling av saken i lagmannsretten ved såkalt meddomsrett. Det viser seg at domstolen benytter seg av denne muligheten i ca. 15 000 av sakene som går for lagmannsretten årlig. Kun om lag 300 saker ender med å bli behandlet av juryen. Dette betyr at det i de fleste tilfeller skjer en dobbeltbehandling av saken, noe som både er ressurs- og tidkrevende. I tillegg er det belastende for tiltalte og fornærmede å ikke få en rimelig rask avklaring i saken. Dette viser igjen at juryordningen på flere måter har utspilt sin rolle.

I sin utredning fra 2011 konkluderer Juryutvalget med at juryordningen bør avvikles. Utvalget delte seg imidlertid når det gjaldt hvilken prosessform som skulle benyttes. Begge sider var enige om at juryordningen skulle avvikles, men foreslo ulike måter å erstatte den på. Et forslag var å bruke den allerede eksisterende meddomsrett i alle saker, mens det andre forslaget gikk ut på å etablere en egen prosessform for de mest alvorlige straffesaker.

Høyre og flertallet i justiskomiteen støtter forslaget om å erstatte juryordningen med en form for meddomsrett i alle saker som ankes til lagmannsretten. Når det gjelder selve sammensetningen av meddomsretten, vil justiskomiteen sørge for at den har et best mulig faglig grunnlag å vurdere dette før den tar sin avgjørelse. Selv om juryordningen nå skal avvikles, er det svært viktig å beholde lekmannsinnslaget. Samtidig må dette hensynet veies opp mot viktigheten av å få materielt og faglig riktige avgjørelser. I tillegg vil ressurshensyn også spille en rolle, slik at landets rettssaler ikke endres fysisk i stor grad. Derfor vil vi i tiden fremover vurdere meddomsrettens sammensetning bredest mulig, slik at vi får en faglig og god begrunnelse for resultatet.

For Høyre har saken vært klar lenge. Meddomsretten vil styrke rettssikkerheten til både fornærmede, pårørende og tiltalte ved at bevisvurderingen begrunnes konkret på hvert punkt. På denne måten blir lagmannsrettens avgjørelser også etterprøvbare på en måte som ikke ville vært mulig om juryordningen skulle bestå. Det skjer med andre ord en historisk endring i det norske rettsvesenet som vil gi oss en mer effektiv og betryggende saksgang i alle straffesaker – også de mest alvorlige.

Tag: , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk